Wednesday, March 24, 2010

PERJALANAN SEBUAH KEHIDUPAN


Di SAat Ini BAru TErdETik UNtuk MenamBAH pEnulISan AKu Di dalam BLog Ne , SEtELah BEbERapa HAri AKu MEninGAlkAN bLOg Ne tANpa KHAbar BeritA . .bUKan Apa, CUma KetIKa ini BAru TerPAnggil Untuk BeRkonGsi sedIKit SEbanYAK PeNDERitAaN YANg RAsanYa JIka Aku KOngsi BOlEh LAr MengURAngKAn sedikiT beban YAng Ade D kePALa ku Ne . .

cinTa yAng Aku RAsakAn seMUanya Indah , kINi bErtuKAr mEnJAdi SebuAH penderiTAan TerHAdap diriKu . . seSEoRAng YAng Aku RAsa boLeh MembiMbing Aku Ke SeBUAh KEhiDupan YAng Lebih BAik Kini Tidak LAgi bErsaMA Aku . . CUma kERanA sEkEping gAmbAr n pEmikiRAnNYa YAng Agak sedIKit NegAtif TErHAdap dirIku . . SemUAnya KiNi HAnya tInGgaL kEnangAn . .

tiK , Tik , tik . . AirMata Aku mAsih Lagi Tidak BerhEnti MenGALir DarI seMaLam , Ya ALLah MengApa Aku Di Beri DugAan SebEsar ini . . kAlau SajA Aku TAw CeriTa cinTa Aku BerAkhir BegiNi . . tAk inGin Aku bErcinTa ! ! pENAt Aku MemiKirkAN seMua ini . . Aku HANya MampU bErsabAr DAn TeruskAn hIDup Aku yanG agak PuDAr SediKIt TAnpa DirinYA. .

SEmALam KetiKA dia MeloNTarkan SemuA tUDuhUAnnYA tErhadapKu Aku HANya MengIYAkan SaHAja , . BUkan AKu Tidak MAhu MempErtAhanKAn diRi CUma aKu Tidak MAu MempERbESarkan HAL sebEgiNi . . nAk LIhat SeJAoh Mana KeprCAyaAnnYA terHAdap DirIku , tIDak Aku SanGKA AkhiRNya BErAkhir DEnGAn KepErGianNYA . .

BeSAr SanGAt Kew SaLAh Aku ? ? Aku HAnyA mAnusIA KerDiL yAng HAnyA iNgin SetITik KAsih SayAng DArinYA , .MenGApa SebEraT ini Aku D hUKum? ?MunGkin ELok JugA RAsaNYa Aku MerElAkan KepergiAnnYA . . RAsaNYa Aku X lAyak UntUk dirinYA YAng Kini mempUNYai KehIduPAn yG jaoh LebIH BAik daRi DiRiku . .

tiDAk MenGApa , mUngkin Ada HIkmAh d SebAliKnya ! ! KALAu Ada JOdoh X Akan Ke mAna , rAsaNYa Sudah Cukup untuK DEtik PerCInTAAn Aku , SEkArang Aku cubA UNtuk mEmajukAN Diri . .Nak FokUs KepAda StuDy DAn Keje Aku . . MAna Ada PeLUang InSyaLLaH Aku Akan CubA seBAiknYA ! !

RAsAnya CukUp SeTAkat Ini PenuLIsan KU Untuk KAli Ini , kErinG sudah AirmATaku MenAngiSi PemErgiAnnyA ! ! BiaR Aku YAng MenNAgung SemuA ini . . Aku HANya INgin MeliHAt dia BAhagIa , . AsAL sahAja Dia BAhagiA Aku pUn tUrut BahagiA . . TerIma KAsih Atas SegALanYa Syg . . SeLAmAt MaLAm ! !


FieT@zaYn

Monday, March 15, 2010

CATATAN SEORANG KEKASIH . .AsSALAmuALaikum . .
ALHamDuLILah , SAAt iNI Aku MAmpu LAgi mEngatur BAit2 Ayat Untuk MEmenuHi ruAngaN bLOg Aku Ne , WALaupuN payah SunggUh untUK meNJALAni kEhiDupAn HAri ini . . TAbah . . TAbah . . TAbah . . AyAt iTu MAsih TergIAng2 Di cupIng TEliNGAku . . KEranA Aku YAkin Ketabahan Itu Akan MAmpu MembAwa Aku KE KEhiDUpan YAng LEbih BAik . .

KEkasih ? ? Apa YAng MAmpu Aku ULaskan TenTAng Kekasih AdaLAh seseOrang YAng Aku cinta BUkan SeseoRAng yAng AKu sayang . .MengikUT prinsip Aku KITa BOleh SayAng BebERapa ORang SahaJA daLAm suATu MAsa, TetApi LAin TEntaNg cinTa . . Cinta AdAlah uNTuk seseoRAng DAn bUKAn UNTUk d kONGsi . . WaaAhh , tIDak PErnAh RAsanyA AKu sepuiTIs ini . . EHEhe

AKu pUNYa SeoRAng KEkasih , MULa MEngenAlinYA di FRiendster, NAmaNya RAsanya EloK Aku RAhsiakan Buat Seketika.. BUKAn Apa , RAsanYA die sEOrang YAng BErpENgaruh BesaR . TApi UNtuk BLog Aku NE BIAr AKu KEnalkAn dirinYA denGAN namA AF. .

KEtiKA AKu sedap MElayan so YOu tHINk YOU can DAnce TiBA2 bERderiNG teLEfon Bimbitku , MEmBEri PEtunjUK bahAwa SeseoRAng MEnghantar MEsej KepadaKU. . TErKEdu AKu sekEtiKA MEmBAca MEsej DAri BUAh HATiku YAng BErbUNyi "wHAt MAkes yoU LOve ME"?? bAHaSA oRAng pUTIhnYa LEr, MAklumLAh Dia KAn TErpElajar LAin Dengan Aku yang cumA bAru MEmeGAng sijIL spM , REndah DiRi LAk . . EHeHe

PAda SaAt ITu, AKu BErfIKIr AlangKAh BAIknya JIKa AKu KOngsi JAwapAn iTU bersAma RAkan2 KAt BLOg ne ,TErHAru JUGak Si Dia MAklumLAh bEbeRAPa HAri Lepas AKu BAru SahaJa mEnyakiTI HAtinYA , Aku Sedar SemUA itu sALAh Aku . . Sory SAyang ! !

MEngeNAliNYA PAda MULAnya MEmbUat aku SediKIt KURang SeLEsa BERsamA denGAnnyA , MAKlumLAh BAru NAK MenGENaLi hATi BUdi MAsinG-masing . . PAdA Aku AF ORAngNYA semPOi , CoMEy , KELAkar , BErwaWAsan KALau NAk sebuT SemuAnya PAnjang Kot . . CukuPLah HAnya Aku dan TUhan SahAja YAng TAhu bERtapa BerhArga dirinYA PAda Aku. .

RAsanYa suSAh untUk Aku Beri JAwapAn tENTang sOAlannYe TAdi. , PenDekKAn CeriTA semuA tEntanG dia MEmbuAT aku SUka , SAyang , ciNTA PAdanyA . . RAsanYA seGAla Apa YAng AKu cari SemuA ada PAdanYA. . DAn Aku YAkin Die BOleh MEmbImbinG Aku UNTuk KehidupAn yG lebiH BAik DAn BErwaWAsan . . hANya UCApan TerIMA KAsih DAn KUCuPAn MESra DApat kU BerikAn PAdanYA SebaGAi TAnda PenGHArgaan MeneriMA diriKU seadanYA . .

RAsAnya Hari pUn dah Lewat , ELok RAsanYA Aku TINgGalkAn RUangan BLog ne buAt seketika. .harapnya kengakaWAn SemUA MenJALani HAri2 KORang DEngAN PEnuh kEBahagiAAn DEnGAN KekAsih kORAng k. . mOGA2 KITa bERjuMPA di PenULIsan AKu YAng BerikUTNya. . SeLAmat MAlam SemUA , LoVe U aLL ! !FiE@zAn
Sunday, March 14, 2010

LANGKAH PERTAMA . .ASsALAmUALAikUm . .


Aku MemUlAKan PenULisan BLog Ini DenGAn LAfaz BIsmiLLAh, SyuKUr Ke HAdrAT iLLAhi Di saat INi Aku MAsih LAgi BErNAfas . .

SEkaluNG UcApan TerIMa KAsih KepAda KenGKAwan Yang BanyAk MemBANtu Aku MEmBEri SEdIKiT INfORmasi PAsal PEnULISan bLOg Ne . .

Di HAti INi INGin AKu LUKiskAn SebUAh IMPian YAng MAna IMpian ITu AKu NAmakan HArapan, Aku Akan SenTIAsa TerUS BeRUSaha UntUk PenuHi IMpIAn ITu . .

AKu MAnusiA LEmah, SeLAlu TErJAtuh BerBEda Aku DArimu KAu BErdiRI TEguh Aku serBA TIAda Aku KekuRAngAn . .

KesemPAtan ini , Aku meMi
nTA MAAf DARi HUJunG RAmbUT kE hUJUng kAki Ke Atas SESiapa sAhaja Yg KuranG Selesa DeNGAn DiRIku . .hARap KOranG MAaf Kn Ler Salah Silap Aku . .MANusiA TIdak LekANg DAriPAda MeLAkuKAn KesiLAPan. .

AKu PerlUKAn PeLUAng unTUk MenGUBah Diri UNtUK menjAdi LebIH bAik . . Aku AKan BerusahA untuk MenJAdi Le
bih MAtanG dan dewasa DAri usiaku . .

HArapNYA BLOg INi Akan DApat MembANtu AKu UNtuk MemajukAn diRi Dari PelBAgai aspEk..

seKAranG sudah TEPAt PUkuL 12. 50 A.m WAktu MAlaysia . . RAsanYA uNTuk POst PeRTAma INi ELok Aku TUliskAn Sependek INi SAHAja NAnti Ape lAk OrANg KAta KAn??

SAmpai Sini Sahaja UNtuk HAri INi. . MOga2 KIta BerJUMpa di PenULIsan Aku YAng BerIKutnYA .. SelAmat MAlam . .


BUAh CEmPEDAk Di LUAr PAgar

AmbiL gALah TOlonG jOLOKkan
SAya BUdak BAru BelAJar
KAlau Salah TOlong TUnjukkan


FIe@zaN